top of page

Lover

Lover for Norsk Bearded Collie Klubb
Vedtatt på generalforsamling 25.6.1994
Godkjent av NKK 17.11.1994
Revidert på generalforsamling 10.6 1995, 9.6.2001, 29.6.2002 samt 23.4.2005
Siste versjon vedtatt på årsmøtet den 29. april 2006.
De nye lovene vedtatt på generalforsamling 2. juni 2012.
Revidert 23. mai 2015 og sist 16.mars 2019

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

 

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Bearded Collie Klubb, og forkortes til NBCK.
NBCK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK) og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

 

Klubben omfatter rasen Bearded Collie.


Klubben har verneting i Oslo.

 

§ 1-2 Formål
NBCK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltning av den enkelte hunderase. NBCK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, (og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.

 

§ 1-3 Definisjoner


Klubbens organer:

 
a) Årsmøtet
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styret
d) Valgkomite

 

§ 1-4 Tilknytning og organisering

 

NBCK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

 

NBCK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

 

Kap. 2 Krav til medlemskap

 

§ 2-1 Medlemskap

 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

 

Medlemmer er forpliktet til å støtte NBCKs og NKKs virksomhet samt å følge NBCKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

NBCK tillater husstandsmedlemsskap. En person i husstanden må være fullt betalende medlem, husstandsmedlem kan tegne medlemskap til redusert medlemskontingent.

 

Det kan til årsmøtet foreslås æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke klubbkontingent til klubben.

 

 

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 

 1. Utmeldelse skjer i hovedregel via «min side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post) til klubben.

 1. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.

 2. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.

 3. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7.

 

§ 2-3 Medlemskontingent


Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

 

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

 

 

Kap. 3 Organisasjon

 

§ 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. juli.

 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben (krever ¾ flertall).


I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1 stemme, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemmingsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

 

§ 3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

 

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.


Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.


Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved forhåndsstemmer.


Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker, og være styret i hende senest 1 uke før generalforsamling.

Bruk av forhåndsstemme:
Stemmeseddelen skal leggs i egen, lukket konvolutt
Konvolutten skal være merket ”forhåndsstemme”, ”GF-årstall”
Den lukkede konvolutten legges deretter i en ny konvolutt
Det skal vedlegges løst lapp med navn til stemmegiver i den ytterste konvolutten
Stemmesedler som ikke er pakket eller utfylt på korrekt måte forkastes.


På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

§ 3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.


Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.


Med innkallingen skal følge:
- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

§ 3-4 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtets oppgaver er å: 
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er) tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
i) Velge

- Leder (for 2 år)
- Nestleder (for 2 år)
- 2 Styremedlemmer (2 år) 
- 2 Vararepresentanter (1 år)
- Revisor 2 år og vararevisor (1 år)
- Valgkomite med leder og øvrige medlemmer (2 stk) for 2 år, samt vararepresentant (1 stk) for 1 år.


Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

§ 3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.


Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt det passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap. 4 Styret m.v.


§ 4-1 – Styret m.v.

 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

§ 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av og blant de resterende styremedlemmene.

 

§ 4-3 Styrets oppgaver er å

 • lede klubben mellom årsmøtene

 • avholde årsmøte

 • drive klubben i samsvar med klubbens formal

 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

 • oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer

 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

 • velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

 • eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

 

Kap 5 – Årsmøtevalg, verv/komiteer

 

§ 5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

 

§ 5-2 Revisor 
Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap 6 – Diverse bestemmelser

 

§ 6-1 Lovendring
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

§ 6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jfr Norsk Kennel Klubs lover § 6-1.

 

§ 6-3 Oppløsning 
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.


Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.


§ 6-4 Flertallsdefinisjoner 

Simpelt flertall

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer

 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer

 • Blanke stemmer teller ikke

Kvalifisert flertall

 • 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall

 • Blanke stemmer teller ikke

 • Bruk er vedtektsfestet

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

bottom of page