Styremøte tirsdag 5. mai 2020 – mail og messenger

Tilstede: Marita, Susanne, Line, Silje og Ingjerd

 

Dette styremøtet ble via mail og messenger, som oppfølging av sak 2 på forrige styremøtets agenda (fra 29. april 2020).

 

Sak 2 – NKKs økonomiske situasjon

 

Fra forrige styremøte:

Som sikkert mange har fått med seg er NKK i en dyp økonomisk krise. De står i fare for å gå konkurs, og dette vil ha direkte innvirkning på hundehold i Norge. NKK er alle hunderklubbers interesseorganisasjon, og er en viktig aktør for å tale hundefolkets sak i Norge. I tillegg til å forvalte alle hundedata (avl, stamtavler, helseopplysninger, medlemsregistre mm) som er viktige for oss alle.

 

Høsten 2019 ble Norge rammet av en sykdom på hunder som utartet seg som alvorlig diare, og for noen hunder døden. Det var også da avlyste arrangementer, og NKK fikk dermed en svikt i inntektene for 2019.

 

Det er mange meninger, både for og imot, i alle kroker i den norske hundeverden. Hva skal vi gjøre? Hva har vi hjemmel for å kunne gjøre? Hva er fornuftig å gjøre? NKK sier de trenger 10 millioner kroner for å opprettholde driften ut 2020.

 

Vi har hatt kontakt med andre hundeklubber om hva de tenker. Hundeklubbene er, som NKK skriver i sin mail, eiere av NKK. Men det virker ikke som eierne av NKK har noen store planer om å samarbeide om en felles innfallsvinkel til denne saken. Hundeklubbene har alle forskjellige løsninger, noen donerer, noen låner ut penger, noen sier nei.

 

Ved Generalforsamlings vedtak i 2017 ble NBCK med i RFA (Raseklubbenes Fellesallianse). Et uavhengig organ som benyttes av noen hundeklubber som talerør og støtte i forhold til saker som er vanskelige for de enkelte hundeklubbene å stå alene om. Oppstarten av denne gruppen kom samtidig som fullcert-ordningen var et hett tema i utstillingsmiljøet.

 

RFA har hatt møte 28. april, nettopp med tanke på å samle så mange som mulig mot en slik felles løsning. De kommer til å rette en del spørsmål til NKK før de kommer med sin anbefaling av hva vi medlemmer i RFA bør gjøre. Både med tanke på hva som er fornuftig, og hva som er lovlig ihht organisasjonsvirksomhet. NBCK, eller de andre klubbene, er på ingen måte bundet til den anbefaling RFA kommer med.

 

Styrets beslutning: Vi avventer med endelig avgjørelse til vi hører hva RFA finner ut av.

 

**

 

Siste nytt i saken (status pr. 5. mai 2020):

RFA har sendt et brev til NKK hvor de ber om en redegjørelse for hvordan NKK ser for seg økonomien og budsjett framover. Svaret fra NKK var langt fra oppklarende. De svarer bare overfladisk, med unnskyldning om at ting er uklart, og situasjonen usikker.

 

Allikevel skriver de at de har estimert et likviditetsbehov på 10 millioner kroner for 2020. Dette beløpet må de vel ha funnet fram til gjennom regnskap og oversikter, og vi kan ikke helt forstå at det ikke er mulig å fremvise disse tallene for klubbene.

 

Norsk Bearded Collie Klubb har god likviditet. Styret har derfor, til tross for lite informasjon fra NKK, bestemt at vi deltar i dugnaden for å redde NKK ved å donere kr. 20.000,-.

 

Styret føler ikke at det kan (eller ønsker) å ta ansvar for å låne ut klubbens penger uten godkjenning fra klubbens medlemmer. Dette krever i så fall ekstraordinær generalforsamling, eller elektronisk avstemming.  

 

Vi forventer at våre medlemmer respekterer den avgjørelsen som er tatt av NBCKs styre, og minner om at de som sitter i styret har hatt en vanskelig sak til behandling. Dette er en sak hvor vi alle kunne ønske vi var både jurister og regnskapsførere, for å kunne forstå alt og for å kunne være sikre på at vi gjør alt riktig. Både i forhold til våre medlemmer, penger og klubben for øvrig.

 

 

NBCK styret

5. mai 2020

Enstemmig

Styremøte onsdag 29. april 2020 – Skype

 Tilstede: Line H. Paulsby, Susanne Lindberg, Marita Nyhagen, Ingjerd van Bruggen og Silje Sørby

 

Styremøtet var preget av 2 viktige saker:

 1. NBCKs spesial på Lillehammer august 2020
 2. NKKs økonomiske situasjon

 

Alle styrets medlemmer har fått tilsendt mailene vi har fått fra NKK i forkant av styremøtet. Disse ligger nederst i dette dokumentet.

 

 

Sak 1 – NBCKs spesial på Lillehammer august 2020

 

NBCK avventer avgjørelsen for hva som skjer med vår utstilling til vi får vite mer om de nasjonale retningslinjer som kommer de nærmeste dagene.

 

Det vi må få avklaring på er:

-        Arrangementer med mer enn 5 deltagere (noe som også påvirker hvorvidt NKK kommer til å avholde sin utstilling samme helg)

-        Innreiseforbudet

 

Uansett har vi avgjort å avlyse den inviterte engelske dommeren, nettopp pga reiserestriksjoner som pr. i dag eksisterer.

 

 

Sak 2 – NKKs økonomiske situasjon

 

Som sikkert mange har fått med seg er NKK i en dyp økonomisk krise. De står i fare for å gå konkurs, og dette vil ha direkte innvirkning på hundehold i Norge. NKK er alle hunderklubbers interesseorganisasjon, og er en viktig aktør for å tale hundefolkets sak i Norge. I tillegg til å forvalte alle hundedata (avl, stamtavler, helseopplysninger, medlemsregistre mm) som er viktige for oss alle.

 

Høsten 2019 ble Norge rammet av en sykdom på hunder som utartet seg som alvorlig diare, og for noen hunder døden. Det var også da avlyste arrangementer, og NKK fikk dermed en svikt i inntektene for 2019.

 

Det er mange meninger, både for og imot, i alle kroker i den norske hundeverden. Hva skal vi gjøre? Hva har vi hjemmel for å kunne gjøre? Hva er fornuftig å gjøre? NKK sier de trenger 10 millioner kroner for å opprettholde driften ut 2020.

 

Vi har hatt kontakt med andre hundeklubber om hva de tenker. Hundeklubbene er, som NKK skriver i sin mail, eiere av NKK. Men det virker ikke som eierne av NKK har noen store planer om å samarbeide om en felles innfallsvinkel til denne saken. Hundeklubbene har alle forskjellige løsninger, noen donerer, noen låner ut penger, noen sier nei.

 

Ved Generalforsamlings vedtak i 2017 ble NBCK med i RFA (Raseklubbenes Fellesallianse). Et uavhengig organ som benyttes av noen hundeklubber som talerør og støtte i forhold til saker som er vanskelige for de enkelte hundeklubbene å stå alene om. Oppstarten av denne gruppen kom samtidig som fullcert-ordningen var et hett tema i utstillingsmiljøet.

 

RFA har hatt møte 28. april, nettopp med tanke på å samle så mange som mulig mot en slik felles løsning. De kommer til å rette en del spørsmål til NKK før de kommer med sin anbefaling av hva vi medlemmer i RFA bør gjøre. Både med tanke på hva som er fornuftig, og hva som er lovlig ihht organisasjonsvirksomhet. NBCK, eller de andre klubbene, er på ingen måte bundet til den anbefaling RFA kommer med.

 

Styrets beslutning: Vi avventer med endelig avgjørelse til vi hører hva RFA finner ut av.

 

Vi forventer at våre medlemmer skal respektere den avgjørelsen som er tatt av NBCKs styre, og minner om at de som sitter i styret har to veldig vanskelig og krevende oppgaver som her skal behandles. Dette er en saker hvor vi alle kunne ønske vi var både jurister og regnskapsførere, for å kunne forstå alt og for å kunne være sikre på at vi gjør alt riktig. Både i forhold til våre medlemmer, penger og klubben for øvrig.

 

 

 

NBCK styret

29. april 2020

Enstemmig

Styremøte Skype 25. mars 2020


Til stede: Line H. Paulsby, Susanne Lindberg, Marita Nyhagen og Ingjerd van Bruggen
Frafall: Silje Sørby
1. Konstituering av styret
Det nye styret er:

Leder og kasserer
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
- Ingjerd van Bruggen
- Marita Nyhagen
- Silje Sørby
- Susanne Lindberg
Styremedlem - Line H. Paulsby

Styret har ikke varamedlemmer, siden valget ikke kunne gjennomføres på vanlig
måte ved GF 2020.
2. Fordeling av arbeidsoppgaver
De forskjellige arbeidsoppgavene ble fordelt greit imellom oss.
3. Dokumenter til godkjenning av styret (styremøtet 13. mars 2020 og notatet vedr. GF
13. mars 2020). Disse sendes styremedlemmene i fellesmail, samt blir lagt ut på
hjemmesiden.
4. Facebook – Styret har opprettet egen profil som heter NBCKs styre. Denne vil
framover bli brukt hvis det kommer informasjon fra styret til medlemmene. Denne
profilen er også administrator av Facebook-gruppa.
Profilen ble opprettet slik at ingen av styrets medlemmer skal måtte bruke sin egen
profil i styresammenheng.
5. Annet
Vi er alle friske og raske, ikke noe coronoa-virus, men opplever både permitteringer,
nedsatt arbeidstid og generell anstrengende hverdag. Akkurat som alle andre i landet
vårt for tiden.
Manusfrist for Skocken nr. 2 er 1. mai 2020 – kom med innlegg folkens!
Spesialen på Lillehammer i august. Foreløpig har det ikke kommet noen indikasjoner
på at denne blir avlyst. Vi følger med på retningslinjer fra NKK, men enn så lenge
arbeider vi ut fra at det blir spesial!
Annonse for spesialen er under utarbeidelse.
Ingjerd van Bruggen
25. mars 2020


Referat hastestyremøte 13. mars 2020 mail og messenger


I forbindelse med Generalforsamlingen 2020, som skulle avholdes 13. mars, har styrets hatt
hasestyremøte. Dette pga corona-viruset, og de sanksjoner / pålegg som ble lagt på klubber og
forbund i forbindelse med avvikling av arrangementer.
I mail fra NKK 12. mars 2020 åpnet de for at styret kunne velge å utsette eller avlyse årets
generalforsamling.
Leder sendte derfor ut en mail til alle styrets medlemmer med følgende innhold:
Hei alle!

I går kveld kom det nye retningslinjer fra NKK mht arrangementer og trening for klubber. Det
kom også noen føringer for hva vi kan gjøre mht GF. Enten om vi ønsker å utsette, eller om vi
rett og slett vil avlyse hele greia.
Her er teksten:
Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning
Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes
hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.
Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for
årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i
klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det
planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er
avholdt i 2020.
Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen
må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste
års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil
ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et
varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.
***
Hvis vi utsetter må de som sitter i styret i dag sitte til vi får avholdt GF - som Gud veit når
blir.....
Vi har ingen saker av betydning som skal opp på GF, ikke er det utstilling (så vi hadde kanskje
blitt 2 på denne GF). Når det gjelder valget så har jo begge de som pr. idag er vara sagt ja til
ny periode, så da tenker jeg at Kristin og Janet (som ikke står på valg, og som ønsker seg ut
av styret) blir erstattet av disse to vara. Så får vi klare oss uten vara det neste året, til neste
valg i 2021.
Jeg stemmer for å avlyse.

Forslag til tekst som skal sende på mail til alle medlemmer, legges ut på Facebook, og på
hjemmesiden (gitt at det er avlysning vi går for selvsagt):
Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 13. mars 2020 er AVLYST!
Ihht brev fra Norsk Kennel Klub gis klubbene anledning til å utsette eller avlyse årets
Generalforsamling / Årsmøte.
Styret har i hastemøte i dag vedtatt å avlyse Generalforsamlingen for 2020.
Vi gjør dette da det ikke er innsendt noen saker av betydning for enkeltmedlemmer, og at
styrepostene kan lett bemannes ved at varamedlemmene (som har sagt seg villig til gjenvalg)
går inn. Øvrige poster på valg er alle gjenvalg.
Denne avgjørelsen er forankret i mail fra Norsk Kennel Klub 12. mars 2020.
Vi beklager at det er slik det ble til slutt, men håper å komme sterkere tilbake ved
Generalforsamling i 2021.
Norsk Bearded Collie Klubb
Styret


Styremøte 12.02.20

 

Tilstedet: Ingjerd, Janet, Marita, Line, Susanne og Silje

Referent: Silje

 1. Gjennomgang av GF-papirer

  • utsendelse 28. februar senest. Alt er klart, og vi må bare vente til fristen for innsending av saker, og valg, før vi kan sende alle papirer.

  • Valget - frist 14. februar – Valgkomiteen har alt på plass.

  • Mestvinnerliste - rosetter / diplom – er bestilt. Blir sendt ut når rosettene kommer.

  • Bordbestilling på restauranten på hotellet – ordnes nærmere. Middag etter endt GF.

  • Saker fra styret – ingen flere enn det som er lagt inn i papirene allerede.

 2. Eventuelt

  • Nye regler for utregning av mestvinnerlista fra 1. januar 2020. Legges ut på hjemmesiden, og på Facebook.

  • Det lages et innlegg til Facebook hvor vi etterspør om noen har lyst til å sette i gang med aktivitet i sitt nærområde. Gåtur, kurs, osv. Det har dessverre vært dårlig oppslutning tidligere, men vi gjør et nytt forsøk.

  • NBCK kan arrangere kurs, og fylle på med «andre» hvis ikke nok beardiser. Men igjen litt som punktet over.

  • Det lages et innlegg til Facebook med info om medlemsblad.

  • Organisasjonskurs. IVB tar kontakt med NKK regionene om det blir arrangert noe framover.

  • Spesialen – Utstillingskomiteen har kontroll, og skal ha et møte om ikke lenge. Premier kjøpes inn. Endre teksten på annonsen at det er Nordisk utstilling med NKK tellende cert.Styremøte 11.12.2019 NBCK - Skype

 

Tilstedet: Janet, Marita, Ingjerd, Susanne og Silje

Fraværende: Kristin og Line
Referent: Silje Sørby

 

Sak 1. Ingjerd har send ut julegaver til medlemmene. Disse ble sendt 11.12.19.

 

Sak 2. Trøndelag Hundefestival (tidl. Trondheim Hundefestival) kontrakt for 2020 er signert og Åshild er NBCKs kontaktperson. Overskudd i år 19.314,-.

 

Sak 3. Dommerkonferanse. Avventer denne saken til Line er tilstedet.

 

Sak 4. RAS. Ingjerd har skrevet ferdig og oppdatert tabeller. Dette godkjennes under GF og blir deretter sendt til NKK.

 

Sak 5. Spørsmål sendt SBC, skulle behandles på styremøte i oktober. Vi har ikke hørt noe mer fra dem.

 

Sak 6. GF 2020. Årsrapportene er under arbeid. Ingjerd gjør dette.

 

Sak 7. Spesial 2020, har vi mere info? Plass er OK, blir på NKKs utstillingsplass på Birkebeineren. Premier må ordnes og dommer. 45 års jubileum med fine premier. Fine rosetter i England, nye rosetter blir bestilt derfra.

Mer spesifikt opplegg kommer.

 

Sak 8. Spesialen 2021 – ønske om familiehelg. Forslag: Pinsen, Østlandet. Frist for innmelding av utstillingen er 1. februar – utstillingskomiteen har kontroll.

 

Sak 9. Dommerforeningen har i lengre tid jobbet med en navneliste over hvilke dommere de forskjellige hundeklubbene mener er gode pedagoger for å kunne drive god opplæring av nye dommere (elever).

NBCK hadde dette oppe til diskusjon i juni 2018, og svarte dommerforeningen da.

Vi har tatt en ny diskusjon, og vi har valgt å stå ved det vi kom fram til da. Dette er det svaret vi sender dommerforeningen, med litt utfyllende punkter. Svarbrev sendes styret for gjennomlesning / godkjenning.

 

Sak 10. nytt møte i februar.

 

Referat styremøte 18. september 2019 - Skype

 

 

 

Tilstede: Marita, Janet, Line, Ingjerd

Meldt frafall: Silje

 

Sakene som skulle gjennomgås ble oversendt styret i forkant. Hvis det var innvendinger skulle det sendes mail på det. Ingen tilbakemeldinger betyr «enig». Det ble satt en svarfrist på mailen, slik at alle skulle ha mulighet til å svare i forkant av møtet.

 

 1. GF 2020 – blir lagt til Kristiansand fredag 13. mars. Annonse legges ut i alle tilgjengelige kanaler. Frist for bekjentgjøring av dato er 17. januar 2020.

 2. Julegaver 2020 – alle er enige.

 3. Trondheim Hundefestival 2020 – vi er med.

 4. Dommerkonferansen – skulle vært avholdt høsten 2019, men det blir utsatt. Vi lufter i de forskjellige kretser / foreninger til dommere om interessen rundt en slik konferanse. Søknadsfrist er 1. juni året før vi skal avholde en, så det blir tidligst i 2021.

 5. Mestvinnerliste – enighet i nye regler. Se vedlegg. Lista for 2019 kommer.

 6. RAS-dokumentet – jobbes med.

 7. Mail til SBC er sendt for å høre hvorfor ikke norske og svenske medlemmer i SBC stiller likt. De tar opp saken på sitt neste styremøte i slutten av oktober.

 8. Skocken nr. 4/2019 – manusfrist 1. november

 9. Spesialen 2020 – vi ser på plass og dommer. Annonse kommer så snart vi har noe å meddele.

 10. Spesialen 2021 – Søknadsfrist 1. februar 2020.

 11. Ønske om å arrangere kurs / treff – IVB lager et skriv med info om hva NBCK sponser i forbindelse med dette. 

 

Nye regler for utregning av Mestvinnerlista:

 

Følgende regler gjelder for utregning:

 

 • Et år regnes fra 1.januar – 31.desember

 • Hunden må delta på minst 3 arrangement i året

 • Hunden må være norskeid

 • Arrangementene må være i Norge

 • Det må være minst 2 fremmøtte hunder i rasen for at poeng skal telle

 • Det regnes med et tak på 25

 

Begrunnelse:

Taket er det tallet som settes for maks antall frammøtte hunder. Dette for å gjøre konkurransegrunnlaget mer likt (et arrangement med 25 fremmøtte hunder vil gi like mye poeng som et med 40 fremmøtte hunder). Det skal ikke være slik at en hund kun trenger å vinne på ett arrangement med mange påmeldte, for så å bli mestvinner det året.

 

Utregning:

 

Utstilling

6x antall møtte => BIR
5x antall møtte => BIM
4x antall møtte => 2.btk/2.bhk
3x antall møtte => 3.btk/3.bhk
2x antall møtte => 4.btk/4.bhk

 

Agility / lydighet / rally-lydighet

Når en hund stiller i en slik konkurranse, blir det utdelt en poengsum ut ifra hvordan hunden har prestert mht hinder osv. Denne poengsummen blir så lagt til grunn for utregning av poeng til mestvinnerlista. Det er de 3 beste poengsummene som blir tellende.

 

Offentliggjøring:

Listen oppdateres 2 ganger i året, ca. 30. juni og 31. desember. Den legges ut på klubbens hjemmeside / Facebook-side.

 

Oppmerksomhet:

Årets mestvinnende utstilling beardis – de 3 første plasseringene – rosett og diplom.

Årets mestvinnende veteran beardis – den første plasseringen – rosett og diplom.

Årets mestvinnende agility beardis – den første plasseringen – rosett og diplom.

Årets mestvinnende lydighets beardis – den første plasseringen – rosett og diplom.

 

Gyldighet:

Denne utregningen gjelder fra. 1. januar 2020.

Reglene er godkjent av NBCK styret september 2019.

 

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte NBCK

Dato: 25.04.19
Tilstedet: Janet, Susanne, Kristin, Marita, Line, Ingjerd og Silje
Referent: Silje

 

 

 

 

Sak 1. RAS/GF 2019

Gjennomgått og diskutert.

 

Sak 2. Ny avtale Trondheim hundefestival.

Diskutert, Line undersøker videre.

 

Sak 3. Oppdatere Brønnøysund med nye styremedlemmer

Ingjerd oppdaterer.

 

Sak 4. Elektroniske kritikker på utstilling.

NBCK + TRD HF. Vi bruker PC vi selv har. Innkjøp av 1 stk PC. TRD HF skaffer egen.

 

Sak 5. Nasjonalitet til dommer på spesialutstillinger.

Styret vedtar at dommere fra alle land kan benyttes så frem det benyttes spesialdommer. Årsaken er sviktende påmeldinger. Antall påmeldte hunder og dommerutgifter samsvarer ikke.
Styret opphever 25.04.19 tidligere vedtak om spesialdommer fra Storbritannia på egen spesialutstilling.

 

Sak 6. Ref. til regnskap fra TRD HF.

Diskutert.

 

Sak 7. Spesialen Sandefjord

Susanne melder om at utstillingskomiteen har kontroll. Nb. påmeldingsfrist 11.mai.

 

Sak 8. Dommerkonferanse 2019

dommerkonferansen forskyves til 2020. Line tar ansvar for dette, og kontakter autoriserte dommeres forening.

 

Sak 9. Julegaver 2019 til klubbens medlemmer.

Enstemmig ja.

 

Sak 10. Utregning mestervinnerlister

Utstillingskomiteen V/Nina og Susanne lager nye regler og sender styret.

 

Sak 11. RFA (Rasklubbenes FellesAllianse)

Diskutert men ikke avklart om vi fortsetter å være med.

 

Sak 12. RAS Oppdateringer

Ingjerd og Susanne oppdaterer tabeller

 

Sak 13. valpeannonser på facebook

Valpeannonser kan legges ut gratis på klubbens side på facebook I tillegg til på klubbens hjemmeside under fanene valpeformidling/Innmeldte parringer/Planlagte kull og Fødte kull. Dette gjelder dog kun for klubbens medlemmer

 

Sak 14. Norske medlemmer i SBC

Norske medlemmer i SBC sidestilles ikke, medlemmsprisen er den samme for norske og svenske medlemmer. Styret sender en henvendelse til SBC om dette og ber om begrunnelse for forskjellsbehandlingen.

 

Sak 15. gamle papirer

Skannes og lagres eksternt i en “sky”.

 

Sak 16. Fellesmail til hundeklubber deltagelse utstilling d

NBCK sier ja til at rasen kan delta på alle utstillinger (bortsett fra de som faller sammen med spesialen vår.)

 

Sak 17 Skocken

Vi håper på flere innlegg fra klubbens medlemmer for publisering i Skocken.

 

 

 

Referat fra styremøte 15. januar 2019

 

Avholdt på Skype.

Tilstede: Janet, Silje, Marita, Kristin, Ingjerd

Frafall: Birgitte

 

Styremøtet ble viet til Rasekonferansen som skal være 16. mars i Kristiansand, med påfølgende GF. Vi ble enige om følgende program:

 

Rasekonferanse 09:00 – 11:00

Lunsj 11:00 – 12:00

Rasekonferanse 12:00 – 14:00

Pause 14:00 – 14:30

Medlemsmøte 14:30 – 15:30

Pause 15:30 – 16:00

GF 16:00 – 17:00 (med forbehold om sluttid)

Middag 18:00

 

Mail sendes ut til alle medlemmer med info om programmet og tidsfrister.

 

Vi ble enige om arbeidsfordeling i forhold til hvem som skal samle tall til statistikkene som må oppdateres i RAS. I tillegg ble vi enige om hvem som skal kontakte forsikringsselskaper for å samle inn relevant informasjon i forhold til forsikrede hunder og skademeldinger.

 

Neste møte ca. midten av februar.

 

Ingjerd van Bruggen

15. januar 2019

Styremøte» NBCK 13. desember 2018

 

Styremøte uke 41 – ikke avholdt.

 

Det har i høst vært helt umulig å få avholdt styremøte, pga sykdom og andre uforutsette ting.

 

Følgende er tatt via enkelte samtaler, og via mail til resten av styret.

 

 1. Økonomien

Ferdig ført pr. oktober 2018. Foreløpig ca. 8.000,- underskudd. Venter inntekter fra Trondheim Hundefestival, og en regning for siste Skocken.

 1. Samarbeidet med RFA

Vi fortsetter samarbeidet. Pr. idag har vi ingen som ønsker å delta på møtene, men vi får saker etc. tilsendt pr. mail slik at vi kan uttale oss i forkant av hvert møte. Mail er sendt RFA vedr. dette.

 1. Utstillinger

Spesialen går i Sandefjord som planlagt. Ikke samarbeidsutstilling / fellesutstilling for gjeterhundraser i 2019. Vi avventer for 2020 og ta en avgjørelse på neste styremøte. Komiteen har en plan for spesialen 2020, så vi får se i forhold til den.

 1. Utstillingsmailer

Vi utarbeider en fellesmail til alle hundeklubber som gir dem tillatelse til å ha med vår rase på alle utstillinger for 2020 med unntak av vår spesial.

 1. Mestvinnerlistene

Ønskelig å få disse inn på hjemmesiden. Vi jobber med saken.

 1. Valpeformidlingen

Ved innmelding av kull vil oppdrettere få svarmail fra oss med påminnelse om retningslinjer for bruk av NBCKs valpeformidling (med link til reglene).

 1. RAS

Vi jobber med dokumentet / statistikker fram mot konferansen i mars 2019.

 

IVB

16.12.18

Referat fra styremøte i Norsk Bearded Collie Klubb Onsdag 29. august 2018 via FBchat

 

Tilstede: Ingjerd van Bruggen, Marita Nyhagen, Birgitte Dahlen, Janet Longberg, Kristin Flåtestad

Forfall: Silje Sørby

 

 

 

 1. Referat, godkjent uten endringer

 2. Spesialen 2019

-leder informerte, utstillingskomiteen er godt igang

3. Spesialen 2020

-utstillingskomiteen jobber med plass

4. Uformelt arrangement sørlandet 2019

-Silje og Ingjerd undersøker muligheter

5. RAS 2019

-invitasjon klargjort og godkjent

-viktig å få med oppdrettere

-nødvendige bookinger er foretatt

-annonse publiseres i Skocken og via mail til medlemmer

6. Skocken, frist 01.11.2018

 

Minner om neste møte uke 41 (onsdag eller torsdag)

 

 

Referent

Birgitte Dahlen

290818

 

Referat fra styremøte i Norsk Bearded Collie Klubb onsdag 27. juni 2018 på Skype

Tilstede: Ingjerd van Bruggen, Marita Nyhagen, Birgitte Dahlen, Kristin Flåtestad, Silje Sørby

Forfall: Janet Longberg

 

 1. Tingenes tilstand

Vi er ett styremedlem mindre. Oppgavene fordeles på følgende måte:

   • Referater – Birgitte

   • Hjemmesiden – Janet

   • Facebook – Janet (og Nina Klemp)

   • Utstillingsmailer – Utstillingskomiteen

   • Kontakt RFA – Avventer, vi tar en diskusjon på neste styremøte

 

 1. Forrige referat

Gjennomgått, med noen få oppdateringer:

Rasekonferansen:

 • bestille hotellrom til møteleder (som har takket ja til å komme)

 • bestille konferanserom for møtet og GF

 • bestille lunsj og middag

IVB skal ordne dette

 • på neste styremøte ser vi på invitasjoner og annonsering, som vi bør få ut tidlig på høsten 2018. Oppdrettere får direkte invitasjon, fellesmail til alle medlemmer, annonse på hjemmesiden og Facebook. Vi er tidligere blitt enige om at alle som har interesse for rasen har muligheten til å komme – vi må ha påmelding (mht mat).

 

 1. Spesialen 2018 – Janet og Marita er på plass. Janet skriver kort referat. Marita lager innlegg til Skocken.

 

 1. Spesialen 2019 – Deltagelse på felles arrangement i år var et prøveprosjekt, om vi skulle delta på dette også neste år. Etter hva som ble erfart er det ikke slik en spesial vi ønsker oss. Vi vil derfor avholde «vanlig» NBCK-spesial i 2019 på Østlandet.

Utstillingskomiteen må forsøke å sjekke ut hvor NKK planlegger sin spesial i juni 2019, slik at vi får bestilt plass så fort som mulig.

Vi forstår at det kan være vanskelig å få NKK til å komme med plass, men det har stor betydning i forhold til avstand til arrangementet osv. Styret må hjelpe til med å «legge press på» NKK så godt det lar seg gjøre, og få de til å forstå at det faktisk er viktig også for raseklubbene at de bestemmer seg for lokasjon i forhold til deres arrangement.

 

 1. Økonomi – uforandret

 

 1. NBCK lover – kort info: Vi har fått en tekst fra NKK som vi må følge som standard for våre lover. Disse ble godkjent på GF 2018, og skulle bare sendes til NKK for endelig godkjennelse. Men NKK kommer med korrigeringer (til og med korrigeringer i teksten som de ikke hadde i sitt opprinnelige forslag). Lovene våre er derfor ikke godkjent av NKK, og må bearbeides på nytt. IVB jobber med dette og har dialog med NKK. Lovene kan derfor ikke godkjennes av NBCK før på GF 2019, så får vi håpe at NKK blir fornøyde da og kan godkjenne de. Enn så lenge er det «gamle» lover som gjelder – slik de er presentert på hjemmesiden.

 

 1. Brev fra dommerforeningen – forslag på svar er sendt styremedlemmene. Alle leser igjennom og vi får sendt svaret vårt til foreningen.

 

 

 1. Facebook – Det har vært en sak oppe i nyhetene om ansvar i forhold til siden og de som er medlemmer. Artikkelen kan leses her:

https://www.dn.no/etterBors/2018/06/12/2042/Jus/datatilsynet-om-facebook-ansvar-vanskelig-a-gi-krystallklare-svar

Umiddelbart kan man bli ganske så betenkt når man leser dette. Vi må ta en vurdering på dette som står der, og jobbe videre med dette.

Vi følger alle med på hva som blir skrevet i kommentarfeltet på innleggene. Dog kan det være at noe glipper, så tilbakemelding fra medlemmer er fint. Det er for tiden bare greit på vår Facebook-side.

 

 1. Nordiske cert og utstillinger – Vi må ta dette videre på neste styremøte.

 

 1. Eventuelt

 • treff i Drammens-området – Birgitte – jobber videre med det

 • treff på Sørlandet – Silje – jobber videre med det

 • Neste styremøte – i slutten av august

 

 

Referent:

Ingjerd van Bruggen

27. juni 2018

Referat fra styremøte i Norsk Bearded Collie Klubb tirsdag 8. mai 2018 på Skype

Tilstede: Ingjerd van Bruggen, Janet Longberg, Marita Nyhagen
og Nina M Nikolaisen

Forfall: Kristin Flåtestad, Birgitte Dahlen og Silje Sørby

 

1. Godkjenning av referater

Referatet fra både forrige styremøte og møtet i Raseklubbenes Fellesallianse ble godkjent. Begge legges ut på hjemmesiden.

2. Økonomi
Fortsatt god. Omtrent samme på konto som sist.


3. Møte i Raseklubbenes Fellesallianse
Nina refererte fra møte,basert på referatet hun har skrevet.

4. Spesialen 2018
Ingen fra utstillingskomiteen skal dit, men minst 2 fra styret drar oppover for å bidra.
Dommeren har bestilt flybilletter.
Hovedsponsor: Hund som Hobby i Trondheim.
Vi ønsker å ha litt flotte premier i årene fremover. Ber Nina K undersøke pris på BIR/BIM dekken. Vi må huske dommergave, gjerne en suvenir som minner om Norge.

5. Dommer- og oppdretterkonferanse 2019
-
Oppdretterkonferanse : Legger den til Scandic Hotell Kristiansand. Samme helg som NKK utstillingen, på motsatt dag. Konferanse først, så årsmøte og middag om kvelden.
Alle medlemmer i klubben med interesse for rasen inviteres. Det er RAS som skal diskuteres, siden den skal oppdateres innen 1.1.2020. Vi må sjekke statistikker osv på forhånd.
Vi ser på RAS dokumentet på neste styremøte, og diskuterer innholdet.
Alle i styret ser gjennom dokumentet på forhånd, det ligger ute på klubbens hjemmeside.

Dommerkonferanse: Gardermoen Airport Hotell er en aktuell plass en ettermiddag på høsten 2019. Vi bestiller mat og konferanserom på hotellet. Dommere og styret i NBCK kan delta. Her må det være påmelding. Datoen for konferansen bestmmes på neste styremøte.

Vi vurderer å oversette rasekompendiummet til engelsk,også for senere bruk. Marita undersøker muligheter for å få dette gjort.

 

6. Eventuelt
- Birgitte jobber videre med å få til et treff på østlandet
- Silje har lyst til å arrangere et treff på Sørlandet.
- Det må skaffes mer stoff til Skocken. Neste manusfrist er 15.8 til blad nr 3/2018.
Utgivelse 2.oktober 2018.
- Vi begynner å premiere Årets Veteran fra 2017. Rosett og diplom. Dette er sendt.

 

 

Referat fra styremøte i Norsk Bearded Collie Klubb, Torsdag 5. april 2018 på Skype

 

Tilstede: Ingjerd V Brüggen,Janet Longberg, Kristin Flåtestad, Marita Nyhagen
Birgitte Dahlen og Nina M Nikolaisen

Forfall: Silje Sørby

 

 

   1. Godkjenning av referater

    Referatet fra både generalforsamlingen og konstituerede styremøte ble godkjent.
    Janet er med på å administrere klubbens hjemmeside sammen med Nina N.

     

    2. Økonomi

    Har hatt en del salg i salgsboden. Vipps fungerer veldig bra. Ca 233 000,-
    på konto.


3. Skocken.
Manusfrist nr 2/2018 er 1.mai, bladet kommer ut 15.juni. Ingjerd må skrive litt fra leder.

 

 

4. Hjemmesiden vår. Hva skal legges ut ?
- Annonse i forbindelse med spesialen + informasjon angående ekstrautstillingen i juni.
Be om at utstillingskomiteen lager dette. Bør også legges ut på FB, og informeres om i mail til medlemmene.
- Referat fra styremøtene skal legges ut. Må sørge for at personopplysninger ikke blir offentliggjort.

- Sett på dato for oppdatering ( i ettertid ser det litt vanskelig ut)
-
Oppfordre på FB oppdrettere til å legge ut valpekull på hjemmesiden

5. Dommer- og oppdretterkonferanse 2019
-
Oppdretterkonferanse først. RAS dokumentet skal oppdateres innen 1.1,2020.
Det skal gjennomgås her. Få med så mange oppdrettere som mulig. Alle har som regel noe å bidra med. Våren 2019, 1 dags konferanse. Legges i forbindelse med NKK- utstilling. Lørdag, med generalforsamling etterpå. Foredragsholder ?
- Dommerkonferanse. Høst 2019. Innleder ? Nok med en dag/kveld.

 

6. Høring angående organisering av NKK.
Møte i Raseklubbenes Fellesallianse onsdag 25.april. Nina N drar dit.
Styret leser gjemnnom høringen og gir eventuelle innspill. Nina sender link.

 

7. Eventuelt
- Forslag om å arrangere «beardis»-treff i Østlandsområdet. Birgitte ser nærmere på dette. Klubben sponser.
- Undersøke på FB – gruppen om hvilke aktiviteter folk ønsker i klubben. Janet lager et forslag og sender til styret.
- Lovene er snart ferdig redigert.
- Søknad om fritak fra fullcertordningen må sendes snart.

Tinnoset 06..05.2018
Nina M Nikolaisen
Referent/sekretær

Referat fra konstituerende styremøte 16.mars 2018

 

Fredag 16.mars 2018, etter generalforsamlingen
på Scandic Hotel Sørlandet, Krstiansand

 

 

Tilstede: Ingjerd V Brüggen, Kristin Flåtestad , Silje Sørby og Nina M Nikolaisen

 

 

Konstituering :

 

Ingjerd: Leder + kasserer

Janet: Nestleder

Nina N: Sekretær + ansvarlig for hjemmesiden

Kistin: Styremedlem

Marita: Styremedlem

Birgitte: Varamedlem

Silje: Varamedlem

 

Janet er adminstrator for klubbens side på Facebook,sammen med Nina Klemp og Nina M Nikolaisen. I ettertid har Ingjerd og Nina blitt enige om at Janet også blir med på å adminstrere klubbens hjemmeside. Nina N har ansvar for saksliste og referater i forbindelse med styremøter, svare på utstillingsøknader (svarer ja på alle unntatt det som kolliderer med egne arrangementer), og deltar som møterepresentant i Raseklubbenes Fellesallianse. Hun har også ansvaret for koordineringen i forbindelse med rasespesialen i 2019, det er som vanlig utstillingskomiteen som har ansvaret for gjennomføringen av den.

Marita har ansvar for at det sendes inn stoff fra klubben til Skocken, svenskenes medlemsblad som vi har noen sider i. Kristin er styrets representant i utstillingskomitéen, og hjelper Marita med å få inn stoff til Skocken ved behov. Birgitte er 1. vara og Silje er 2. vara.

Vararepresentantene deltar på styremøtene, der alle har møteplikt. Meld forfall hvis du erforhindret fra å delta! Styremøtene foregår på Skype, og korrespondanse på mail!

 

Møte i RFA onsdag 25.april 2018.

Det er sendt ut innkallelse til et møte i Raseklubbenes Fellesallianse onsdag 25.april i forbindelse med NKK sin høring om organiseringen av organisasjonen. Vi er enige om at det er viktig at vi deltar på dette møtet. Nina M Nikolaisen drar fra oss.