Notat Generalforsamling 13. mars 2020


Generalforsamlingen 13. mars 2020 ble avlyst.
Mail fra NKK:
Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning
Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes
hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.
Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for
årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i
klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det
planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er
avholdt i 2020.
Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen
må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste
års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil
ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et
varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.
Generalforsamlingens saker blir utsatt til neste år.
Norsk Bearded Collie Klubb
Styret


Årsmøte 13. mars 2020 !!AVLYST!!

 

Velkommen til Årsmøte!

 

Årsmøte for alle medlemmer i

Norsk Bearded Collie Klubb 

blir fredag 13. mars 2020 på

Scandic Sørlandet Hotell, Kristiansand

 

Årsmøtet avsluttes med middag for alle frammøtte.

 

Frist for innsending av saker og for forslag til personer på valg:

14. februar 2020

Papirer oversendes medlemmene pr. e-mail når det nærmer seg.

 

Styret

 

Referat fra Generalforsamlingen 2019

Referat
Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling
Scandic Hotel Sørlandet, Lørdag 16. mars 2019

 


Det var 7 medlemmer fremmøtt.


Sak 1:
Valg av møteleder: lngjerd van Bruggen - enstemmig valgt
Valg av referent: Susanne Lindebrg, - enstemmig valgt
Valg av tellkorps: Nina Klemp, Liv Bader og Silje Sørby - enstemmig valgt
Valg av to personer til å underskrive protokollen: Kristin Flåtestad og Trond-Arne Flåtestad.

Sak 2:
Godkjenning av innkallelse og dagsorden - begge godkjent uten anmerkning.

Sak 3:
Godkjenning av årsberetning for 2018. Det var på forhånd innkommet anmerkning til styret som omhandlet at Trondheim Hundefestival ikke var å anse som en spesialutstilling for rasen. GF var enig i dette og anmerkningen protokollert.
Det ble reist spørsmål om hvorfor hundene under Agilityrubrikken sto der og om disse var å regne som mestvinnende. Ingen av de tilstedeværende kunne redegjøre for dette, om det kun var innsendte resultater e.l.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 4:
Godkjenning av regnskap for 2018 og revisors årsberetning. Spørsmål som framkom fra salen: Hva utgjør utgiftene på Ryggeutstillingen? Svar: verdien av rosetter som ble overført fra tidligere år.
Spørsmål fra salen: Hva var årsak til det enormt store underskuddet på NBCKs Spesial 2018 i Trondheim? Svar: Plassleien (3000,-), få påmeldte hunder ble bemerket. Regnskapet for 2018 samt revisors årsberetning ble enstemmig godkjent.

Sak 5:
Godkjenning av budsjett for 2019 — enstemmig godkjent.

Sak 6:
Godkjenning av framdriftsplan for 2019. Det ble anmerket under punktet som omhandler RAS at styret herved gis fullmakt til å fullføre RAS-dokumentet i hht de anmerkninger som fremkom tidligere på dagen (på RAS-konferansen). Styret sørger så for innsending til NKK og godkjenning av dokumentet.
Fremdriftsplanen enstemmig godkjent.

Sak 7:
Innkomne saker.
7.1 - Medlemskontingent (innsendt av styret). Enstemmig vedtatt at styrets forslag ble godkjent; medlemskontingenten økes ikke.

7.2 - Arbeid med ny lovnorm er igang. Formannen informerte litt om dette arbeidet og den til GF vedl. lovteksten ligger inne hos NKK til godkjenning.

Sak 8:
Valg
Leder/formann: lngjerd van Bruggen
Styremedlem: Marita Nyhagen
Varamedlemmer: Line Haugen Paulsby og Susanne Lindberg.
Revisor: Jorunn Kvæstad
Vararevisor: Liv Bader
Valgkomiteen (leder): Nina C Klemp
Valgkomité (medlem): Åshild B Haugen
Valgkomité (vara): Cecilie Gangåssæter
Valgkomité (vara): Bente Eriksen Fjørtoft.

 

 

Oslo, 26/4 2019

Susanne Lindberg

 

Horten, 10/5-19

Kristin Flåtestad
Trond-Arne Flåtestad

 


 

Referat fra Generalforsamlingen 2018

Generalforsamling i Norsk Bearded Collie Klubb

Fredag 16. mars 2018 kl 19.00,
Scandic Hotel Sørlandet, KrsitiansandDet var 11 medlemmer med stemmerett tilstede.

 

Sak 1: Valg av:

  • møteleder : Ingjerd van Brüggen

  • referent: Nina M Nikolaisen

  • tellekorps: Nina C Klemp og Jan Torp

  • to personer til å underskrive protokollen : Jorunn Kvæstad og Mona Vigren

Sak 2: Godkjenning av innkallelse og dagsorden

  Både innkallelse og dagsorden ble enstemmig godkjent.

 

Sak 3: Godkjenning av årsberetning for 2017.

  Ingjerd leste høyt fra årsberetningen, og noen av punktene ble diskutert.
Vi ser at det er synkende medlemstall i klubben, det synes vi er leit.
Vi registrerer at enkelte oppdrettere ikke informerer sine valpekjøpere om NBCK.
Angående den ekstra utstillingen i Drammen i juni 2018, har vi ingenting med selve arrangementet å gjøre, men rasen kan delta.
Vi får godt utbytte av samarbeidet med SBCK angående Skocken.NBCK har ikke ressurser til å lage vårt eget blad.
Hjemmesiden bør oppdateres oftere. Referater fra styremøtene bør legges ut. Sett på dato for oppdatering. Oppfordre nye beardis-eiere om å melde seg inn i klubben.
På FB-siden til klubben har Nina M Nikolaisen blitt administrator istedenfor moderator. Dette fordi hun skal ha de samme mulighetene som de to andre når det gjelder godkjenning og sletting av innlegg, og andre oppgaver som følger med.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

Sak 4: Godkjenning av regnskap for 2017 og revisors årsberetning.

Begge ble enstemmig godkjent.


Sak 5:
Godkjenning av budsjett for 2018

Dette ble enstemmig godkjent

Sak 6: Godkjenning av framdriftsplan for 2018.
Vi skal blant annet bruke dette året til å planlegge både oppdretter – og dommerkonferanse som skal avholdes i 2019.
Fremdriftsplanen ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 7: Innkomne saker :
1. Fra styret: medlemskontingent. Vi beholder den uendret.
Enstemmig vedtatt.

2. Fra styret: fullcertordningen. NBCK ønsker å reversere fullcertordningen, og gå tilbake til reglene slik de var før 1.1.2015. Det betyr at Bearded Collie som ikke er Norsk utstillingschampion kan ta imot de cert den blir tildelt. Vi ønsker at vedtaket skal gjelde frem til det blir endret av årsmøte i NBCK.
Enstemmig vedtatt
3. Fra styret: Ny lovmal ihht retningslinjer fra NKK. Vi må revidere klubbens lover slik at de stemmer overens med den nye lovmalen som ble vedtatt på RS i november 2017.
Ny lovmal ble enstemmig vedtatt
4. Fra Merete L Nydal. Facebooksiden til NBCK bør åpnes for enhver diskusjon på godt og vondt. Saken ble enstemmig nedstemt av GF.
FB-gruppen kommer til å bli styrt på samme måte som før. Alle medlemmer i gruppen skal behandles likt i forhold til innlegg.
5. Fra Merete L Nydal. Avslutte samarbeidet med SBCK angående Skocken, og blåse liv i RUFF,vårt eget medlemsblad.
Saken ble enstemmig nedstemt av GF. Klubben har ikke ressurser til å gi ut eget medlemsblad, dessuten har klubben tidligere erfart at det blir sendt inn for lite stoff fra medlemmene til et blad.
Styret planlegger å oppdatere hjemmesiden oftere, og blant annet legge ut referater fra styremøtene.

Sak 8: Valg

Når valget ble gjennomført var det 11 stemmeberettigede tilstede, og det var kommet inn 1 forhåndsstemme. Alle ble valgt ved akklamsjon.

Valgkomitèen har bestått av:

Leder: Nina Charlotte Klemp
Medlem: Åshild Haugen

Medlem: Cecilie Gangåssæter

Vara: Trude Grande

 
Valgkomiteens innstilling på personer til valg:

 

Styremedlem: Janet Longberg ( 2år) 11 stemmer for, 1 imot

Styremedlem: Kristin Flåtestad ( 2år) 11 stemmer for, 1 imot

Varamedlem: Birgitte Dahlen ( 1 år) 11 stemmer for, 1 imot

Varamedlem: Silje Sørby ( 1år) 12 stemmer for

 

Revisor: Jorunn Kvæstad ( 1 år) 12 stemmer for Vararevisor: Liv Bader (1 år) 12 stemmer for

 

Valgkomitè leder: Nina Charlotte Klemp ( 1 år) 11 stemmer for, 1 imot Valgkomitè: Åshild Haugen ( 1år) 11 stemmer for. 1 imot Valgkomitè: Cecilie Gangåssæter ( 1 år) 11 stemmer for, 1 imot

Valgkomitè vara: Trude Grande ( 1år) 12 stemmer for

 

 

 

Møtet ble hevet kl 20.55

 


Nina M Nikolaisen/s/
(Referent)

 

Jorunn Kvæstad/s/                                              Mona Vigren/s/