Referat fra Generalforsamlingen 2018

Generalforsamling i Norsk Bearded Collie Klubb

Fredag 16. mars 2018 kl 19.00,
Scandic Hotel Sørlandet, KrsitiansandDet var 11 medlemmer med stemmerett tilstede.

 

Sak 1: Valg av:

  • møteleder : Ingjerd van Brüggen

  • referent: Nina M Nikolaisen

  • tellekorps: Nina C Klemp og Jan Torp

  • to personer til å underskrive protokollen : Jorunn Kvæstad og Mona Vigren

Sak 2: Godkjenning av innkallelse og dagsorden

  Både innkallelse og dagsorden ble enstemmig godkjent.

 

Sak 3: Godkjenning av årsberetning for 2017.

  Ingjerd leste høyt fra årsberetningen, og noen av punktene ble diskutert.
Vi ser at det er synkende medlemstall i klubben, det synes vi er leit.
Vi registrerer at enkelte oppdrettere ikke informerer sine valpekjøpere om NBCK.
Angående den ekstra utstillingen i Drammen i juni 2018, har vi ingenting med selve arrangementet å gjøre, men rasen kan delta.
Vi får godt utbytte av samarbeidet med SBCK angående Skocken.NBCK har ikke ressurser til å lage vårt eget blad.
Hjemmesiden bør oppdateres oftere. Referater fra styremøtene bør legges ut. Sett på dato for oppdatering. Oppfordre nye beardis-eiere om å melde seg inn i klubben.
På FB-siden til klubben har Nina M Nikolaisen blitt administrator istedenfor moderator. Dette fordi hun skal ha de samme mulighetene som de to andre når det gjelder godkjenning og sletting av innlegg, og andre oppgaver som følger med.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

Sak 4: Godkjenning av regnskap for 2017 og revisors årsberetning.

Begge ble enstemmig godkjent.


Sak 5:
Godkjenning av budsjett for 2018

Dette ble enstemmig godkjent

Sak 6: Godkjenning av framdriftsplan for 2018.
Vi skal blant annet bruke dette året til å planlegge både oppdretter – og dommerkonferanse som skal avholdes i 2019.
Fremdriftsplanen ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 7: Innkomne saker :
1. Fra styret: medlemskontingent. Vi beholder den uendret.
Enstemmig vedtatt.

2. Fra styret: fullcertordningen. NBCK ønsker å reversere fullcertordningen, og gå tilbake til reglene slik de var før 1.1.2015. Det betyr at Bearded Collie som ikke er Norsk utstillingschampion kan ta imot de cert den blir tildelt. Vi ønsker at vedtaket skal gjelde frem til det blir endret av årsmøte i NBCK.
Enstemmig vedtatt
3. Fra styret: Ny lovmal ihht retningslinjer fra NKK. Vi må revidere klubbens lover slik at de stemmer overens med den nye lovmalen som ble vedtatt på RS i november 2017.
Ny lovmal ble enstemmig vedtatt
4. Fra Merete L Nydal. Facebooksiden til NBCK bør åpnes for enhver diskusjon på godt og vondt. Saken ble enstemmig nedstemt av GF.
FB-gruppen kommer til å bli styrt på samme måte som før. Alle medlemmer i gruppen skal behandles likt i forhold til innlegg.
5. Fra Merete L Nydal. Avslutte samarbeidet med SBCK angående Skocken, og blåse liv i RUFF,vårt eget medlemsblad.
Saken ble enstemmig nedstemt av GF. Klubben har ikke ressurser til å gi ut eget medlemsblad, dessuten har klubben tidligere erfart at det blir sendt inn for lite stoff fra medlemmene til et blad.
Styret planlegger å oppdatere hjemmesiden oftere, og blant annet legge ut referater fra styremøtene.

Sak 8: Valg

Når valget ble gjennomført var det 11 stemmeberettigede tilstede, og det var kommet inn 1 forhåndsstemme. Alle ble valgt ved akklamsjon.

Valgkomitèen har bestått av:

Leder: Nina Charlotte Klemp
Medlem: Åshild Haugen

Medlem: Cecilie Gangåssæter

Vara: Trude Grande

 
Valgkomiteens innstilling på personer til valg:

 

Styremedlem: Janet Longberg ( 2år) 11 stemmer for, 1 imot

Styremedlem: Kristin Flåtestad ( 2år) 11 stemmer for, 1 imot

Varamedlem: Birgitte Dahlen ( 1 år) 11 stemmer for, 1 imot

Varamedlem: Silje Sørby ( 1år) 12 stemmer for

 

Revisor: Jorunn Kvæstad ( 1 år) 12 stemmer for Vararevisor: Liv Bader (1 år) 12 stemmer for

 

Valgkomitè leder: Nina Charlotte Klemp ( 1 år) 11 stemmer for, 1 imot Valgkomitè: Åshild Haugen ( 1år) 11 stemmer for. 1 imot Valgkomitè: Cecilie Gangåssæter ( 1 år) 11 stemmer for, 1 imot

Valgkomitè vara: Trude Grande ( 1år) 12 stemmer for

 

 

 

Møtet ble hevet kl 20.55

 


Nina M Nikolaisen/s/
(Referent)

 

Jorunn Kvæstad/s/                                              Mona Vigren/s/