Lover for Norsk Bearded Collie Klubb
Vedtatt på generalforsamling 25.6.1994
Godkjent av NKK 17.11.1994
Revidert på generalforsamling 10.6 1995, 9.6.2001, 29.6.2002 samt 23.4.2005
Siste versjon vedtatt på årsmøtet den 29. april 2006.
De nye lovene vedtatt på generalforsamling 2. juni 2012.
Revidert 23. mai 2015


KAPITTEL 1 – INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1.1 - ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE
Klubbens navn er Norsk Bearded Collie Klubb (heretter forkortet til NBCK), og ble stiftet i 1975. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.
NBCK er medlemsklubb I Norsk Kennel Klub (NKK) og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasen Bearded Collie.
Klubben har sete og verneting i Oslo.

§ 1.2 - FORMÅL
NBCKs formål er å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund (og utviklingen av den enkelte hunderase). NBCK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, (og for at avl av hunder skjer i ønsket retning når det gjelder rasestandard og sunnhet.

§ 1.3 - DEFINISJONER
KLUBBENS ORGANER
a) Årsmøtet
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styre
d) Valgkomite

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE

§ 2.1 - MEDLEMSKAP
Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2.2.1 – ÆRESMEDLEM
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke klubbkontingent til klubben.
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

§ 2.2 - MEDLEMSKONTINGENT
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte etter forslag fra styret.
Medlem har ingen rettigheter før klubbkontingenten er betalt.
Styret kan stryke som medlem personer som skylder klubbkontingent for mer enn ett år.

§ 2.3 - MEDLEMSPLIKTER
Medlemmene er forpliktet til å støtte NBCK og NKKs virksomhet samt å følge NBCK og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.
Klubbkontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig klubbkontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 2.4 - OPPHØR AV MEDLEMSKAP
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende klubbkontingent betaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre
e) Vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite
f) Vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs lover kapittel 7.

§ 2.5 - DISIPLINÆRE REAKSJONER
Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinærkomité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.
Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.
Strykning av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre.
Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 4 uker etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappelabel.
Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfriste og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

KAPITTEL 3 – ORGANISASJON

§ 3.1 - HØYESTE MYNDIGHET
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. juli.Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§ 3.2 - MØTE OG STEMMERETT
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved forhåndsstemmer.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker, og være styret i hende senest en uke før generalforsamling.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
Bruk av forhåndsstemme:
Stemmeseddelen skal leggs i egen, lukket konvolutt
Konvolutten skal være merket ”forhåndsstemme”, ”GF-årstall”
Den lukkede konvolutten legges deretter i en ny konvolutt
Det skal vedlegges løst lapp med navn til stemmegiver i den ytterste konvolutten
Stemmesedler som ikke er pakket eller utfylt på korrekt måte forkastes.

§ 3.3 - INNKALLING
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallingen skal følge:
- Dagsorden
- Undertegnet Årsberetning
- Undertegnet regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må ære styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.

§ 3.4 - ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, (forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette), innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er) tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet
h) Planer for drift og aktivitet neste år
i) Andre saker som står oppført på dagsorden

Årsmøtet behandler:
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps.

Valg:
Årsmøtets oppgave er å velge:
- Leder (for 2 år)
- Nestleder (for 2 år)
- 2 Styremedlemmer (2 år)
- 2 Vararepresentanter (2 år)
- Revisor og vararevisor (2 år)
- Eventuelt honorarer til revisor (1 år)
- Valgkomite med leder og vararepresentanter (2 stk og en vararepresentant).
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes på årsmøtet, dog ikke ved valg.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§ 3.5 - EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

KAPITTEL 4 – STYRET M.V.
§ 4 - STYRET M.V.
Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøtet.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret har ansvar for å:
A Lede klubben mellom årsmøtene
B Avholde årsmøte
C Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen
D Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
E Oppnevne avlsråd (gjelder kun raseklubb/forbund), komiteer, eventuelt redaktør og representanter for klubben
F Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region
G Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte
H Oppnevne komiteer og representanter for klubben
I Utarbeide retningslinjer for avlsråd, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør.

KAPITTEL 5 – ÅRSMØTEVALG, VERV/KOMITEER

§ 5 – ÅRSMØTEVALG, VERV/KOMITEER
§ 5.1 VALGKOMITE
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

§ 5.2 REVISOR
Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og eraring i regnskapsførsel.

KAPITTEL 6 – DIVERSE BESTEMMELSER

§ 6.1 - LOVENDRING
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§ 6.2 - TOLKING AV LOVENE
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obigatorisk som følge av medlemskapet i NKK jfr Norsk Kennel Klubs lover § 6.1.

§ 6.3 - STEMMETALL
Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Æresmedlem, lovendring og oppløsning.
Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

§ 6.4 - OPPLØSNING
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.