Retningslinjer for kontaktpersoner og distriktskoordinator
 
KONTAKTPERSONER
Denne skal ha ansvar for å samordne aktiviteter i sitt distrikt.
Distriktet er definert ut i fra postnummer, men dog med glidende overganger.
Det skal alltid være uproblematisk for klubbens medlemmer å delta på aktiviteter utenfor eget distrikt – og man skal bestrebe seg på at det ikke dannes tette klikker i distriktene slik at det føles vanskelig for nye medlemmer å komme inn i miljøet.
Det er kontaktpersonens ansvar å ha løpende kontakt med styret i NBCK. Og det stilles følgende krav til kontakt:
søknad om bruk av distriktets egne penger
søknad om aktiviteter i distriktet
rapportering til styret over hvilke aktiviteter som er gjennomført og om fremtidige planer
innsending av referat og bilder til webmaster og redaktør. Det er ønskelig at hver kontaktperson legges ut på   nettet og i Ruff. Hver kontaktperson bør ha ”sin” side på nettet.
 
DISTRIKTSKOORDINATOR
Dennes oppgave skal være som et ”rådgivende organ” for kontaktpersonene.
Distriktskoordinator skal kunne bistå ved søknader om arrangement og økonomisk støtte fra styret.
Det skal være koordinators oppgave å se til at kontaktpersonene rapporterer aktiviteter både til styret, webmaster og redaktør.

Distriktskoordinator har rapportansvar ovenfor styret og informerer jevnlig om hva som skjer i distriktene.