Annonsen er laget av Helle Haugen Lund

Utstilling i Drammen 3 juni 2018

Her finner du informasjon om utstillingen for britiske og australske gjeterhunder, der vi har fått anledning til å delta !

Referat fra Norsk Kennel Klubs 56.ordinære Representantskapsmøte

 

Referat fra Norsk Kennel Klubs 56.ordinære Representantskapsmøte

4. og 5.november 2017 på Clarion Hotel og Congress
Oslo Airport,Gardermoen

           av Nina M Nikolaisen (sekretær, NBCK)

 

Jeg ankom Gardermoen fredag kveld, som ble brukt på et over fire timers møte i Raseklubbenes Fellesallianse. Der ble alle sakene som skulle behandles på RS gjennomgått

kronologisk og diskutert, og det ble gitt råd om hvordan det skulle stemmes i sakene. Ingen er pålagt å stemme det samme, men i en del saker lønner det seg å være samstemte.
Det kan nevnes at det var høy deltagelse på dette møte, det er tydelig at mange flere raseklubber har fått øynene opp for verdien av denne alliansen. Og det fikk vi se etterhvert som RS skred frem også. NKK har nok forstått at de må ta raseklubbene på alvor, vi er mye sterkere sammen.
Selve RS startet klokka 10 lørdag morgen, med registrering fra klokka 9. De første sakene på saklista var som vanlig formaliteter som gikk radig unna. Konstituering, gjennomgang av årsraporten, hovedstyrets årsberetning,fastsatt regnskap 2016 med revisjonsberetning, kontrollkomiteens erklæring for 2016 og informasjon om virksomheten pr 30.september 2017.Det ble også lagt frem årsraporter fra Disiplinkomiteen,Apellutvalget og Lovkomiteen.
Alt dette finner dere på hjemmesiden til NKK.

 

Så over til de innkomne sakene :

 

5a) Tidspunkt for avholdelse av RS

1. Endre tidspunkt for avholdelse av RS. Norsk Shibaklubb og Norsk Terrier Klub forslag lød sånn: « NKKs RS flyttes til vårpårten,og skal avholdes innen utgangen av mai hvert år med start i 2018.» Forslaget falt med over 50 % som stemte mot, og dermed fortsetter RS som nå. NBCK stemte for å flytte det til våren.

2. RS avholdes annethvert år. Dette forslaget var sent inn av Hovedstyret. Men her stemte også over halvparten i mot, så det ble ikke vedtatt. NBCK stemte også i mot dette.
I den situasjonen NKK befinner seg i, med blant annet redusert tillit mellom HS og resten av organisajonen, er det viktig med årlige RS for å beholde en form for kontroll over virksomheten.

 

b) Avvikle fullcertordningen.

Det var kommet inn forslag fra 3 raseklubber og fra Hovedstyret i NKK om å avvikle fullcertordningen.Etter noe diskusjon kom det et nytt forslag fra Norsk Retrieverklubb som fikk flertall, og som lyder sånn :Fullcertordningen opprettholdes, men raseklubber/forbund kan søke særkomite for utstillinger om fritak fra ordningen.”
Siden flertallet i klubben vår er mot fullcertordningen, stemte vi mot dette forslaget, selv om det egentlig er bedre enn sånn det er nå. Forøvrig ble det sendt over et forslag fra Norsk Welsh Corgi Klubb til Særkomiteen for utstilling som gjelder raser som ikke har brukskrav for å bli champion. "Dersom man fortsatt ønsker å opprettholde fullcert ordningen foreslår NWCK at man benytter samme prinsipp som ved tildeling av CACIB. De to best plasserte CK hundene i hvert kjønn som ikke allerede er norske Champions tildeles Cert og rescert. Dersom den best plasserte hunden er fullcertet oppgraderes rescertet til tellende Cert. Dersom begge de best plasserte hundene er fullcertet vil det ikke bli utdelt noe tellende Cert." Dette er for å unngå at de hundene som står plassert et stykke bak de beste skal få et cert og etterhvert et championat som hunden egentlig ikke fortjener.

 

 

c) Møte- og styrehonorar for medlemmer av Hovedstyret i NKK.

Norske harehundklubbers Forbund ønsker at det innføres et møtehonorar for medlemmer av hovedstyret. Det kommer frem at det allerede på RS i 2010 ble vedatt et møtehonorar
på 1000 kroner pr møte. Dermed justerer Norske Harehundklubbers Forbund sitt forslag til vedtak : Det innføres et fast honorar for RS valgte styremedlemmer til NKKs Hovedstyre etter flg. modell: Styreleder mottar kr. 20 000,- pr år.
Nestleder kr. 15 000,- pr år. Vedtatt med 51,35 % av stemmene, 48,19 % stemte mot.
NBCK stemte mot med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i NKK som ledelsen flere ganger påpekte som stram,dessuten gir det dårlige signaler til resten av organisajonen der mange jobber frivillig mange flere timer enn de i hovedstyret gjør.

 

d) Hovedstyrets fullmakt til å endre medlemskapi FCI
Det var opprinnelig 2 forslag i denne saken, levert av både Hovedstyret og av Norsk Mopsklubb. Begge ønsket å oppheve fullmakten, men Mopeklubben hadde med et tillegg om at et eventuelt ønske om utmelding må legges frem for et ordinært eller et ekstraordinært RS.HS på sin side understreket at hvis det på nytt ble aktuelt å melde seg ut, så vil det bli fremmet forslag om etter NKK's lover.
Vedtaket som ble stemt over var dette : “Hovedstyrets fullmakt til å si opp NKKs medlemskap i FCI oppheves” 98,67 % stemte for dette.

 

e) Tilbakeføring av internasjonale utstillinger
NKK region Rogaland og Troms/Finnmark fremmet foslag til vedtak om at regioner som allerede avholder NKK's Internasjonale utstillinger fullt og helt pr dags dato, får fortsette med dette også i fremtiden. Bakgrunnen var at NKK's hovedstyre i møte 517,sak 78/17 at disse utstillingene tilbakeføres og arrangeres av NKK sentralt fra og med 1.januar 2018.
Etter en diskusjon kom Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) med et endringsforslag. Understående oversendes til HS og særkomite for utstilling. De ulike miljøene skal involveres i dette arbeidet. Disse momentene skal redegjøres: - Skal NKKs administrasjon arrangere alle internasjonale utstillinger? - Kan alle utstillingene legges ut til regionene eller andre klubber/forbund? - Økonomiske regnskap for begge alternativer skal presenteres klubber og forbund i høringsrunden. (Da vil vi også ha med regnestykket på at NKKs administrasjon i dag ikke betaler aktivitetsavgift) - Hvor mye ressurser brukes i dag fra NKKs administrasjon for disse utstillingene. - Forslag til kvalitetssikring av arrangementene. Saken skal fremlegges på NKK RS 2018, og senest 2019. Inntil saken avgjøres på RS kan de regioner som ønsker det arrangere disse.

Dette forslaget ble vedtatt med 92,25 % av stemmene. NBCK stemteogså for.

 

 

f) NKK arrangere flere internasjonale utstillinger
NB: RFA ba om at sak F ble behandlet før E, for hvis det ble arrangert færre utstillinger mente vi at NKK sentralt måtte få arrangere alle, av økonomiske årsaker.
Forslaget var fremmet av Norsk Shibaklubb og Norsk Terrier Klubb, mens Hovedstyret innstilte på at forslaget skulle forkastes. Til slutt ble det stemt over et endringsforslag :
Endringsforslag Norsk Shibaklubb/Norsk Terrier Klub: NKK skal arrangere minimum 9 internasjonale utstillinger pr. kalenderår. Det totale antall store cert skal ikke overskride 10 (samlet sett på internasjonale og nordiske utstillinger) og skal spres geografisk. Raseklubbenes storcert deles ut som tidligere. Endringen skal tre i kraft fra 1.1.2019.

Forslaget ble vedtatt med 61,33 %, og NBCK stemte også for.

 

g) Modell for økonomisk støtte for dommerutdanning, landslag mv.

Hovedstyret fremmet et forlag knyttet til denne modellen, der flere grupper får tildelt økonomiske midler. Det kom frem under debatten at det hadde vært nedsatt en komité som hadde jobbet med denne saken i en periode, og representanten fra Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) mente at de ikke var ferdig med sitt arbeid ennå.
Derfor ble det lagt frem et endringsforslag:

«Representantskapsmøtet gir arbeidsgruppen i oppdrag å fullføre arbeidsoppdraget iht. mandat gitt på NKK RS 2016. Arbeidsgruppen skal innhentes kostnadsoversikter fra alle særkomiteene som skal danne grunnlaget for en fordelingsnøkkel og arbeidsgruppen bes også foreslå hvordan eventuelle økning i kostnader skal finansieres. Arbeidet skal sendes på høring i organisasjonen før det skal opp på neste NKK RS.»
Forslaget ble vedtatt med 58,3 %.

h) Vurdering av evt. Økt aktivitetsavgift, jfr sak 5 g
Hovedstyret frafalt denne saken

 

i) Omorganisering i NKKs disiplinærorganer

Denne saken har vært sendt ut på høring, og raseklubbene har gitt tilbakemeldinger både alene og gjennom Raseklubbenes Fellesallianse. For RFA har det viktigste vært å få på plass et ankeorgan, og vi var ganke klare på at uten det ble det ikke noe nytt disiplinærorgan.. Etter en grundig debatt kom Hovedstyret med følgende forslag :
« 1. Hovedstyrets forslag til innstilling i saksnummer 5 i) - med unntak for punkt 3, 4, 5, 6 og 7 – vedtas med vedlagte justeringer – se pkt 1. i vedlegg til protokoll. Ankeorganet skal hete Ankeutvalget. 2. FKFs tillegg til § 7-9 vedtas: Det kan i et arrangementsregelverk være delegert til f.eks NKK-representant o.l. og/eller til relevant Særkomite å avgjøre disiplinærforhold knyttet til en hunds deltagelse på arrangement, enten med endelig virkning eller med klage til f.eks Særkomiteen. Slik delegasjon går foran eventuell delegasjon fra NKKs Hovedstyre til NKKs Administrasjon. 3. Det gjøres unntak for utstillingsregelverket i § 7-9 siste ledd (iht innstillingens tekst), 4. Iverksettelse fra 01.01.2019. Valg av Domsutvalg og Ankeutvalg gjøres på RS 2018. 5. Hovedstyret gis fullmakt til å foreta helt nødvendige justeringer i lovtekst og/eller saksbehandlingsregler.»
Dette forslaget ble vedtatt.

j) Generelle saksbehadlingsregler
Hovedstyret fremmet et endringsforslag knyttet til saksbehandlingsreglene , slik at disse skal få bedre samsvar med lovene. Under debatten kom Apellutvalget med forslag til enda en endring: »Utvalgets anbefaling til nye Generelle Saksbehandlingsregler for NKK vedtas, med følgende unntak: § 1, 2. ledd «GS gjelder ikke for saksbehandlingen i saker som kan ende med reaksjon etter NKKs lover kapittel 7 om Disiplinærreaksjoner.» strykes. § 16, 3. ledd settes inn i 1. setning:Reglene om unntak fra innsyn skal praktiseres med forsiktighet ved forespørsel om innsyn i sak hvor vedkommende er part, «og gjelder ikke innstillinger til Hovedstyret» Endring i§ 9, 1. ledd, 2. setning:Klagefristen er 2 uker «fra parten er varslet om vedtaket», hvis ikke annet er bestemt.»
Forslaget ble vedatt med 97,99 % av stemmene.

 

k) Omorganisering vedr. Ny lovmal for klubber og forbund
Denne saken har vært sendt ut på høring , og Raseklubbenes Fellesallianse har jobbet med den i flere møter. Line Orlund, Norsk Bokserklubb la frem på vegne av 36 klubber gjennom RFA (NBCK inkludert) et sett med forslag til endringer som Hovedstyret måtte be om å få ga igjennom før videre behandling av saken. RFA hadde rett og slett sett flere ting som de ikke hadde tenkt på. Til slutt kom følgende forslag på bordet :

Hovedstyrets forslag til endringer i lovmalene for klubb og forbund vedtas, med de endringsforslag som er fremlagt i RS på vegne av 36 medlemsklubber, se vedlegg til protokoll for forslagsstillere og endringer, og endringsforslag fra FKF, som følger, i § 3-4: Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater. Vedtak om endret lovmal for klubb og forbund trer i kraft straks Representantskapsmøtet 2017 er hevet.

Jeg har et vedlegg som viser det forslaget som Line Orlund la frem, men de nye lovene blir nok offentliggjort fra NKK etterhvert, og så må vi tilpasse dem til vår klubb, og legge de frem for neste årsmøte. Noen av punktene i loven er valgfrie, så vi får se på hva som passer best for oss.

 

l) Endret instruks for ordfører i NKKs Representantskapsmøte

Hovedstyret har fremmet forslag til edringer knyttet til instruksen for RS-ordfører, blant annet for å tilpasse den til lovmalen. Forslaget ble vedtatt med 86,06 % av stemmene.

m) Instruks for styrearbeidet i NKKs Hovedstyre
Hovedstyret finner det nødvendig å endre instruksenblant annet som følge av vedtatte endringer av lovene. Forslaget ble vedatt med 91,05 % av stemmene.

n) Presisering av RS-vedtak 6 b) 2015 vedrørende kastrerte hunder.
Hovedstyret ser at dette vedtaket i noen tilfeller gir seg utslag på en uheldig måte og gir ikke rom for at særregelverk skal kunne dispensere fra vedtaket ved behov.
Derfor fremmet de følgende forslag : «Hunder som er kastrert/sterilisert i henhold til Dyrevelferdsloven kan delta på prøver/konkuranser. Hovedstyret eller den Hovedstyret har delegert myndighet til kan dispensere fra vedtaket.» Vedtatt med 93,88 % av stemmene.

 

6. Hovedstyrets handlingsplan for 2018-2020
Forlaget til handlingsplan ble fremlagt av Hovedstyret. Det ble debatt om hva som skal være med i en handdlingplan og ikke, og det ble synliggjort mangler. Følgende forslag ble

vedatt med 83,34% av stemmene : Handlingsplan 2018-2020 vedtas, med de endringene som kom frem i møtet. Ny handlingsplan for 2018-20nfremlegges for klubber ,regioner og forbund innen 1.februar 2018.

 

7.Budsjett 2018

a) Forslag om økning av grunnkontingent.

Hovedstyret la frem et forslag om å øke grunnkontingenten med 30 kroner med virkning fra 1.1. 2018. Det var debatt i saken, og det ble pekt på at istedenfor å øke grunnkoningenten kunne man for eksempel øke IT-avgiften til 6,5 % igjen,istedenfor 2,5 % som den ble nedsatt til for en tid tilbake. Under avstemingen fikk HS sitt forslag 60,4 % av stemmene, mens 39,58 % (inkludert NBCK) stemte imot

b) Budsjett 2018
Det ble lagt frem 4 ulike budsjettalternativ basert blant annet på hvor mange internasjonale/nordiske utstillinger som skal arrangeres. Det var alternativ A, med kommentarer som ble vedtatt, med 81,13 %, 10,66 % stemte mot, mens 8,21% av stemmene stemte blankt, sånn som meg. Hvis noen er interessert så ligger budsjetttallene på nett sammen med resten av RS-papirene.

 

 

8. Valg

Valgkomiteens innstilling på kadidater i de ulike posisjonene gikk igjennom. Men man skal legge merke til at det var 37,83 % som stemte blankt i forbindelse med valget på Jan Eyolf Brustad som RS-ordfører i 2 nye år.
Ellers fikk raseklubbene inn flinke folk i hovedstyret, kontrollkomiteen, disiplinærkomiteen (der fikk vi først beskjed om varaplass, men så ble det fast istedet) og i lovkomiteen. Det betyr nok at RFA blir tatt på alvor,også av valgkomiteen i NKK.