Retningslinjer for benyttelse av NBCKs valpeformidling

 

 

 • Den som ønsker å formidle parringer eller valpekull må være medlem av NBCK, og medlemskontigent være innbetalt for inneværende år.

 • Alle medlemmer har samme rettigheter ved bruk av valpeformidlingen.

 • Planlagte kull blir liggende til det bees fjernet.

 • Parringer og valpekull blir lagt ut på klubbens webside ETTER at webmaster har kvalitetssikret i forhold til oveholdelse av etiske retningslinjer.

 • Innmeldte parringer blir liggende til valpene er født.

 • Innmeldte kull blir liggende så lenge oppdretter ønsker de skal, dog ikke lenger enn 3 måneder.

 • Valper over 6 mnd og omplasseringshunder annonseres på egen side.

 

Etiske retningslinjer:

 

For å kvalitetssikre at de parringer og valpekull som formidles gjennom NBCKs webside stilles følgende krav til oppdretter og avlsdyr:

 

 • Oppdretter forplikter seg til å følge NKKs etiske retningslinjer for hundeavl.

 • Ingen kjennskap til sykdommer som antas være arvelige.

 • Tispen skal være minst 2 år gammel ved parring.

 • Begge foreldredyrene er røntget, offisielt avlest og funnet fri for HD.

 • Minstekrav til premiering på begge foreldrene er oppnådd før parring:

For første og andre kull:

 1. Excellent (rødt) oppnådd i junior-, åpen unghund, eller åpen klasse.

Fra og med tredje kull:

 1. Certifikatkvalitet (CK) eller høyere.

 • Valpene skal levers med følgende dokumentasjon:

 1. Helseattest utstedt av veterinær. Attesten skal ikke være eldre enn 7 dager ved levering av valpen.

 2. Attest fra oppdretter på at ormekur er gjennført; hvilket preparat som er benyttet og dato når kuren er gjennomført.

 3. Forsikring om at valpen er registrert i Norsk Kennel Klub. Omregistrering skal være fullført og stamtavle (registreringsbevis) skal overleveres kjøper senest da valpen er 6 mnd gammel.

 4. Kjøpekontrakt (fortrinnsvis NKKs standard kjøpekontrakt).

 5. Skriftlig informasjon om fôring, stell samt informasjon om raseklubben med en oppfordring til å melde seg inn i denne.

 6. Valpene leveres ikke før de er 8 uker gamle.

 

 

NBCKs forpliktelser:

 

 • NBCK forplikter seg til å formidle samtlige parringer/kull/omplasseringer på en rettferdig og ikke prioritert måte.

 • Innmeldte parringer/kull/omplasseringer vil bli ført på en liste i kronologisk rekkefølge.

 • NBCK's styre kan, under spesielle omstendigheter, gi dispensasjon fra fastsatte krav. Søknad og svar i forbindelse med dette skal foregå skriftlig, og det skal anmerkes på valpeformidlingsliste hvorfor dispensasjon er gitt (f.eks. utenlandsk-eide foreldre, medisinsk men ikke arvelig årsak til manglende premiering, etc).

 

Pris på valp er NBCK uvedkommende. Oppdrettere står fritt til å sette den pris de selv ønsker. Det er også opptil hver enkelt oppdretter om de ønsker å levere valper med mer dokumentasjon, id-merking, vaksinering etc. enn det kravene tilsier.

 

Eventuell tvist mellom oppdretter og ny eier er NBCK uvedkommende. Minner om at Kjøpsloven gjelder også for kjøp av valper.

 

Dersom noen av gjeldende krav ikke er opprettholdt ønsker NBCK å bli informert.

 

Formidling av omplasseringshund:

 

NBCK kan formidle omplassering av eldre valper/voksne hunder gjennom valpeformidlingen. Følgende kriterier ønskes oppfylt:

 

 • Hundens eier er medlem av NBCKk for inneværende år.

 • Hundens oppdretter skal være informert om at hunden ønskes omplassert.

 • NBCK forbeholder seg retten til å ta kontakt med oppdretter for ytterligere hjelp til å få hunden omplassert.

 • Hunden skal være registrert i NKK og NKKs eierskifteskjema og stamtavle (registreringsbevis) skal medfølge hunden.

 • Vaksinasjonsattest.

 

 

Informasjon:

 

Følgende informasjon skal innsendes ved formidling av planlagte kull/parringer/kull/omplasseringer:

KENNELNAVN

OPPDRETTERS NAVN

ADRESSE - TELEFONNUMMER
WEBADRESSE (frivillig)
MAILADRESSE (frivillig)
NAVN PÅ FORELDREDYR
VALPENES FØDSELSDATO 
ANTALL VALPER
KJØNNSFORDELING
VALPENES FARGER

 

Ved å benytte klubbens valpehenvisning godkjenner man samtidig å følge de til enhver tid gjeldendre regler for formidling.